Privacyverklaring


1. Definities

Hantei

Budo Vereniging Hantei inclusief alle onderdelen daarvan

Wbp

de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bewerker

degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen

Betrokkene

degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

Ontvanger

degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt

Verantwoordelijke

de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

Verwerken van persoonsgegevens

elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Derde

ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Lid

ieder die zich via een inschrijfformulier heeft aangemeld om lid te worden van Budo Vereniging Hantei

De website

de website van Budo Vereniging Hantei, www.hantei.nl

Media

afbeeldingen, video opnamen of teksten.

Commissie

de commissies die zijn ingesteld door Hantei voor het functioneren van de vereniging

 

2. Algemeen

Dit document geeft inzicht hoe Hantei omgaat met uw persoonsgegevens. Hantei respecteert de privacy van iedereen en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die Hantei verwerkt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wbp worden verwerkt.

 

3. Toepassingsbereik

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hantei geëxploiteerde websites, administraties en commissies.

 

4. Verwerkte gegevens door Hantei

Hantei kan de volgende gegevens verwerken ten behoeve van de ledenadministratie, de commissies en voor diverse evenementen:

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummers
 • geslacht
 • geboortedatum
 • bondsnummer
 • email adressen
 • rekeningnummers
 • graduaties
 • gewichten van het lid

Hantei kan de volgende gegevens verwerken ten behoeve van het functioneren van de website:

 • alle gegevens zoals hierboven bepaalt
 • IP-adressen waarmee de website is bezocht
 • het type webbrowser dat werd gebruikt ten tijde van het bezoek aan de website
 • het type besturingssysteem dat werd gebruikt ten tijde van het bezoek aan de website
 • datum en tijd van het bezoek aan de website

 

5. Doeleinden verwerking

De gegevens die verstrekt worden ten behoeve van het functioneren van de website worden alleen gebruikt voor het onderhoud en de beveiliging van de website en zullen niet met derden worden gedeeld. Een uitzondering hierop zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor het technische onderhoud aan de website door de personen die hier verantwoordelijk voor zijn.

De andere gegevens worden verwerkt en mogelijk gedeeld met derden, alleen ten behoeve van het functioneren van de ledenadministratie, de website, de commissies en het organiseren van evenementen zoals bijvoorbeeld toernooien.

 

6. Cookies

De website maakt gebruikt van cookies (http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28internet%29). In het cookie wordt alleen een unieke reeks van karakters opgeslagen die mogelijk gelinkt is aan een geregistreerde gebruiker van de website.

 

7. Verwerking door derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit is opgenomen in deze verklaring, dit noodzakelijk is voor functioneren van Hantei of wanneer dit wettelijk is bepaald.

 

8. Email berichten gestuurd door Hantei

Email berichten kunnen automatisch of handmatig verstuurd worden door Hantei. Dit gebeurd met een email adres behorend bij de website van Hantei of met een email adres behorend aan een bewerker. Mocht u een email bericht hebben gekregen waaruit niet duidelijk blijkt of dit afkomstig is van Hantei, kunt u contact opnemen met Hantei via ledenadministratie@hantei.nl. Hantei zal nimmer vragen om uw wachtwoord of gebruikersnaam voor de website van Hantei.

 

9. Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door Hantei worden verwerkt. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Hantei via ledenadministratie@hantei.nl. Deze zal u binnen vier weken mededelen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien zodanige gegevens worden verwerkt bevat de mededeling een volledig overzicht in begrijpelijke vorm en een omschrijving van het doel of doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.

 

10. Beveiliging van de persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens zijn technisch en organisatorisch beveiligd tegen misbruik welke voldoen aan de eisen die de Wbp stelt.

 

11. Media op de website

Mocht u zich willen verzetten tegen publicatie van persoonsgegevens via de media bestanden op de website van Hantei, kunt u contact op nemen met Hantei via ledenadministratie@hantei.nl.

 

12. Uw account behorende bij de website en lidmaatschap

Bij uw lidmaatschap wordt automatisch een gebruikers account op de website van Hantei aangemaakt. Hierbij hoort een gebruikersnaam en wachtwoord, deze dient u voor uzelf te houden en niet te delen met anderen. Hantei zal nimmer vragen om uw wachtwoord of gebruikersnaam voor de website van Hantei.

 

13. Wijziging van het privacybeleid

Hantei kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen zonder contact op te nemen met de leden. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig na te kijken op wijzigingen.

 

14. Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hantei via ledenadministratie@hantei.nl.